A.P. Caron, Ottawa to Major Middleton re authorized to do what is necessary.