A.P. Caron, Ottawa to Major Middleton, Qu'Appelle re Houghton Jackson take charge of Winnipeg.